Om oss   Tjenester   Nett   Rapporter   Pressemeldinger   Elsikkerhet   Linker   Kontakt oss  
Du er her: Hovedside - Nett - Forespørsel om nettilknytning
 
 
Forespørsel om nettilknytning

Veiledning for deg som skal bygge/renovere hus, fritidsbolig, næringsbygg eller planlegger boligfelt / hyttefelt.

Klikk her for å fylle inn elektronisk skjema


Hvordan går du fram?
Følg linken over og fyll ut skjemaet så utfyllende som mulig. Vi ser helst at du legger ved en kartskisse som angir nøyaktig plassering av bygget. Dette kan du laste opp som vedlegg når du bruker det elektroniske skjemaet. Det er viktig at vi blir kontaktet så tidlig som mulig i planfasen for at du skal få strøm til det tidspunkt du ønsker. Vi skal varsles dersom størrelse på hovedsikring endres. Etter at vi har mottatt din bestilling vil du få tilsendt et kostnadsoverslag. Det kan forventes en behandlingstid på opptil 4 uker.

Kabelpåvisning
Godkjent gravemelding må innhentes før graving starter/merkepåler blir slått ned. Hensikten med dette er å få avklart om det ligger kabler eller annen infrastruktur i bakken. Dersom det ikke foreligger godkjent gravemelding før arbeidet starter kan det skape farlige situasjoner, samtidig som man er erstatningspliktig for skader som måtte oppstå.

Dimensjonering av nettet frem til bygg
Vesterålskraft nett må ha informasjon om maks effektuttak i kW og størrelse på hovedsikring i installasjonen. I tillegg må det oppgis bruksformål for installasjonen.( For eksempel Bolig, fritidsbolig, næring, industri o.s.v.) Dersom det er planer om å benytte større enkeltlaster slik som sveiseapparat, motorer, pumper o.l i installasjonen, må det gis informasjon om dette.
Hvis behov for effektøkning, skal eventuelt inntaket byttes til tre-fase.

Sikkerhetsavstand til nettselskapets anlegg
Byggherre er ansvarlig for at det ikke bygges innenfor definerte sikkerhetsavstander til elektriske forsyningsanlegg. Det er beskrevet i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning, hvilke minsteavstander bygninger skal ha til de ulike anleggsdeler. Her er oversikt over noen minsteavstander. Klikk her

Jording til bygget
Ved kontroll av elektriske anlegg i bygg, er feil med jording den desidert hyppigste årsak til feil. En god jording er derfor meget viktig både for det elektriske anlegg og for personsikkerheten. Det er derfor viktig at man i starten av byggefasen setter seg inn i hvordan man oppnår en god jording. Dette gjøres i samarbeid med en godkjent elektroinstallatør

Byggestrøm
Under bygging er man avhengig av strøm i byggetiden. Vesterålskraft Nett leier derfor ut egnede byggestrømskap som byggherren benytter i byggeperioden (normalt inntil 12 måneder).

Strømtilførsel
Det benyttes i hovedsak jordkabel som forsyning til deres installasjon. Vesterålskraft Nett er eier av de anlegg som er helt eller delvis finansiert med anleggsbidrag og skal bli, eller er en del av Vesterålskraft Nett sitt forsyningsnett. Derfor skal type, dimensjon og forleggingsmåte bestemmes på forhånd av Vesterålskraft Nett. Arbeidet med graving/legging av stikkledning skal utføres av maskinentreprenør prekvalifisert av Vesterålskraft Nett. Klikk her for liste over prekvalifiserte entreprenører . Luftledning benyttes bare unntaksvis som stikkledning.


Anleggsbidrag
Forsyningsanlegget prosjekteres med bakgrunn i opplysninger fra byggherre. Det gjøres et kostnadsoverslag for anlegget. Dette sendes byggherre før byggestart. Byggherre må gi skriftlig tilbakemelding til Vesterålskraft Nett dersom det prosjekterte anlegget ønskes realisert. Beløpet i kostnadsoverslaget skal være betalt før uttak av materiell og arbeid med forsyningsanlegget påbegynnes. Det vil i noen tilfeller også være nødvendig å forsterke forankoblet nett for å kunne forsyne den nye installasjonen. Kostnadene ved eventuell forsterkning vil helt eller delvis måtte dekkes av byggherre. Når anlegget er ferdigstilt vil byggherre motta faktura på de faktiske medgåtte kostnader(anleggsbidrag). Anleggsbidraget må være betalt før anlegget blir tilkoblet.

Mer informasjon om anleggsbidrag finner du ved å klikke her: Forskrift som omhandler anleggsbidrag eller ved å klikke her: NVEs veileder for anleggsbidrag

Før tilkobling av nybygget
Den elektriske installasjonen i bygget skal meldes og utføres av en autorisert elektroinstallatør. Før elektroinstallatøren starter arbeidet med installasjonen, skal han ha sendt forhåndsmelding til Vesterålskraft Nett, og fått svar på denne. Når anlegget er ferdig skal installatøren sende ferdigmelding til Vesterålskraft Nett. I tillegg skal du som anleggseier motta en samsvarserklæring og dokumentasjon fra installatøren (denne må du ta godt vare på!). Minimum 3 uker før tilkobling må du sørge for å inngå avtale med en kraftleverandør.

Tilkobling
Det må foreligge ferdigmelding på anlegget og du må ha bestilt strøm og betalt et eventuelt anleggsbidrag før tilkobling kan finne sted. Tilkobling av anlegget ditt vil normalt skje 2-5 virkedager etter at ferdigmelding er ankommet oss. Fortrinnsvis torsdager eller fredager i en normal arbeidsuke.

VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED BYGGINGEN!
 

Les mer om:
     
   
     
 
Parallelle sider
• AMS
• Nettleie 2019
• For installatører
• Nytilknytning på eks. anlegg
• Forespørsel om nettilknytning
• Flytting
• Bestilling/Oppsigelse
• Kompensasjon
• Standard vilkår
• Leveringskvalitet
• Leveringsplikt
• Måleravlesning
• Elsertifikater
• Slik bytter du kraftleverandør
• ENØK
• Plusskunde
 
 
Vesterålskraft • Strandgata 47 • Postboks 103 • 8401 Sortland
kundeservice@vesteralskraft.no | www.vesteralskraft.no
Sentralbord: 761 12 501 (08:30-15:15)
 

2004-2019 system by NorNet as NorNet-10